Monday, October 22, 2007

Συστηματική ΕΟΝΟΚΑΟΑΡΙΗ στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου

(Laiko Bima-15-10-2007)

Οι διάδοχοι και άρι­στοι "μαθητές" του Ενβέρ Χότζα συνεχίζουν με συ­στηματικό και αποφασιστικό τρόπο την αλλοίωση της ε­θνολογικής σύστασης του πληθυσμού της Βορείου Η­πείρου και την εκδίωξη των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών από τις πατρογονικές τους εστίες. Αφού "εκκαθάρισαν" το στράτευμα, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα από κάθε ελληνικό στοιχείο, α­φού άφησαν την ελληνική παιδεία να πνέει τα λοίσθια, αφού μεθόδευσαν τη μετοί­κηση χιλιάδων Αλβανών του Βορρά στη Βόρειο Ήπειρο αλλοιώνοντας τη σύνθεση του πληθυσμού, τώρα απο­φάσισαν να αφανίσουν ε­ντελώς την ελληνική μειονό­τητα από την περιοχή όπου συνεχίζει να ζει εδώ και χι­λιάδες χρόνια, υφαρπάζο­ντας τη γη της.Text Box: 3 ί
Η ταχτική αυτή δεν είναι τωρινή. Ήδη από τα χωνιά της κομουνιστικής διδακτορίας, αμιγώς αλβανικά χωριά είχαν "ξεφυτρώ­σει" εν μέσω ελληνικών περιο­χών. Οι μεταπολιτευτικές κυβερ­νήσεις της Αλβανίας, τόσο οι σο­σιαλιστικές όσο και οι δημοκρατι­κές, συνέχισαν με ζήλο τον αφελ­ληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Με χίλιους δύο τρόπους προσπάθη­σαν να "αλβανοποιήσουν" τη Βό­ρειο Ήπειρο. Στην Επαρχία Αλύκου, στην Τσούκα, ένα ολόκληρο χωριό μεταφέρθηκε και εγκατα­στάθηκε σε γη που ανήκε στην Ε­παρχία, παρακάμπτοντας τις αντιρ­ρήσεις της τοπικής κοινωνίας και παραβιάζοντας θεμελιώδη μειονο­τικά δικαιώματα. Στη Δρόπολη, γε­ωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπια παραχωρήθηκαν σε Αλβανούς -πολλές φορές, δυστυχώς, με την ανοχή αν όχι τη συνεργασία Βο­ρειοηπειρωτών αξιωματούχων.

Φαίνεται ότι τώρα η αλβανική πολιτεία αποφάσισε να δώσει τη χαριστική βολή στη μειονότητα. Δεκάδες δικαστικές αποφάσεις επιδικάζουν την παραχώρηση τε­ράστιων εκτάσεων γης σε Αλβα­νούς, δήθεν πρώην ιδιοκτήτες, οι οποίοι προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα, τα οποία τους τα προμη­θεύουν οι αλβανικές αρχές, γίνο­νται κύριοι των περιουσιών που ανήκουν στις ελληνικές κοινότη­τες της περιοχής.

Στην περιοχή της Δρόπολης, ε­πιδικάστηκε σε Αλβανό, τα στοι­χεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, τεράστια έκταση γης, ε­νώ στο Πωγώνι έχει επιδικαστεί, επίσης σε Αλβανό, έκταση, η ο­ποία σύμφωνα με την Επαρχία Πωγωνίου αντιστοιχεί περίπου στη μισή έκταση του συνόλου της Επαρχίας. Με προηγούμενες απο­φάσεις, άλλοι Αλβανοί, έχουν γίνει κύριοι μεγάλων γεωργικών ε­κτάσεων και βοσκοτόπων στις πε­ριοχές του Δελβίνου, των Αγίων Σαράντα και του Λουκόβου.

Τελευταίο κρούσμα είναι αυτό της Χειμάρρας όπου το Εφετείο Αυλώνος με την απόφαση Αρ. 421 26.06.2007 επιδίκασε στον Anastas Cani έκταση 850 στρεμμάτων. Το γεγονός έγινε γνωστό στις 26 Σεπτεμβρίου όταν η αλβανική αστυνομία επενέβη και απομάκρυ­νε από την περιοχή έναν Βορειο­ηπειρώτη κάτοικο της Χειμάρρας, ο οποίος είχε αρχίσει να κατα­σκευάζει κατοικία σε έδαφος,· που όπως ισχυρίζεται, του ανήκει. 0 εν λόγω Βορειοηπειρώτης δεν είναι ο μόνος που κατέχει νόμιμα γη σε αυτή την περιοχή. Άλλοι 180 Χειμαρριώτες κατέχουν νόμι­μους τίτλους ιδιοκτησίας στην ί­δια έκταση.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομία η συγκεκριμένη έκτα­ση έχει επιδικαστεί από το Εφε­τείο Αυλώνος στον Anastas Cani και έδωσε εντολή σε όλους ό­σους κατέχουν οικόπεδα στην πε­ριοχή να σταματήσουν την οικο­δομική τους δραστηριότητα.

Ερωτηματικά εγείρει το γεγο­νός ότι το Εφετείο, μετά από προ­σφυγή του Δημάρχου Χειμάρρας, κ. Βασίλη Μπολάνου, κατά της πρωτόδικης απόφασης, έλαβε την απόφαση να επικυρώσει την πρω­τόδικη, χωρίς ποτέ να κληθούν να παραστούν κατά την εξέταση της υπόθεσης ο Δήμος της Χειμάρ­ρας, το Δασαρχείο της περιοχής ή οι υπόλοιποι δικαιούχοι επί της συγκεκριμένης έκτασης. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν από λίγο καιρό ξένος επεν­δυτικός όμιλος υπέβαλε αίτημα προς την αλβανική κυβέρνηση να της παραχωρηθεί η περιοχή του Πανόρμου Χειμάρρας, για τη δη­μιουργία τουριστικού χωριού στην εν λόγω περιοχή. Η επίμαχη έ­κταση που επιδίκασε το Εφετείο βρίσκεται στην περιοχή του Πα­νόρμου, εγείροντας έλλογα ερω­τηματικά σχετικά με τις προθέ­σεις του Εφετείου. Άλλες πληρο­φορίες από τη Χειμάρρα θέλουν 2. υπουργούς της κυβέρνησης να ενδιαφέρονται για την περιοχή του Πανόρμου.

Επιπλέον, και τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχτηκε η απόφαση προκαλούν ερωτηματικά για την ακεραιότητα της απόφασης. Το Ε­φετείο θεώρησε σημαντικό έγ­γραφο, το οποίο βάρυνε στην έκ­δοση της συγκεκριμένης απόφα­σης ένα έγγραφο το οποίο προ­σκόμισε ο αιτών. Πρόκειται για μία αίτηση προγόνου του, το 1938, προς την Τράπεζα της Ρώ­μης για χορήγηση δανείου προς αγορά εδαφικής έκτασης. Σύμ­φωνα με τον Δήμο Χειμάρρας, πράγματι ο κ. Cani είναι κληρονό­μος μιας έκτασης στην εν λόγω περιοχή, πλην όμως η έκταση αυ­τή δεν είναι μεγαλύτερη από 2000 μ2, και σε καμία περίπτωση δεν φτάνει τα 850 στρέμματα.

0 Δήμος Χειμάρρας και ο Δή­μαρχος, Βασίλης Μπολάνος, έ­χουν ήδη προσφύγει κατά της α­πόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο και είναι αποφασισμένοι να επιτύχουν την αντιστροφή της απόφασης και την επιστροφή της περιοχής στους νόμιμους δικαιούχους , τους κάτοικους της Χειμαρρας και τον Δήμο, με κάθε μέσο. Το ζήτη­μα έφτασε μέχρι το State De­partment όπου κατά την επίσημη ενημέρωση των συντακτών ερωτηθεί ο εκπρόσωπος του υπουρ­γείου εξωτερικών των ΗΠΑ.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος ε­νός ευρύτερου σχεδίου τον οποίο υπηρετούν απαρέγκλιτα όλες οι αλβανικές κυβερνήσεις. Χρησιμο­ποιούνται όλα τα θεμιτά και αθέμι­τα μέσα για να εξαναγκάσουν τους Βορειοηπειρώτες σε φυγή. Προσπαθούν να αφανίσουν τη μειονότητα και να δημιουργήσουν ένα εθνικά "καθαρό" κράτος. Και δυστυχώς για τους Βορειοηπει­ρώτες το σχέδιο τους και εφαρ­μόζεται και επιτυγχάνει αφού ού­τε η επίσημη Ελλάδα δείχνει να ενδιαφέρεται, ούτε η βορειοηπει­ρωτική ηγεσία δείχνει διάθεση να αγωνιστεί και να προασπίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων.

Η μόνη προσπάθεια να ανατρα­πούν οι αλβανικοί υπολογισμοί γί­νεται από τους ίδιους τους Βορειο­ηπειρώτες και ορισμένους λειτουρ­γούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι διαισθάνονται το χρέος τους απέναντι σε αυτό το πανάρ­χαιο κομμάτι του Ελληνισμού.

Η πορεία διαμαρτυρίας που έ­χουν ανακοινώσει από κοινού η Ένωση των Χιμαριωτών και το Βορειοηπειρωτικό Φόρουμ αποτε­λεί μια νότα αισιοδοξίας στο όλο κλίμα του ωχαδερφισμού και της ακινησίας. Μακάρι οι συμπατριώ­τες μας να καταλάβουν ότι αν δεν αγωνιστούν για τη γη των προγό­νων τους, για τις περιουσίες των παιδιών τους, η Βόρειος Ήπειρος θα χαθεί για πάντα. Οι Βορειοη­πειρώτες πρέπει να πάρουν την τύχη στα χέρια τους.

No comments: