Sunday, October 01, 2006

ΔΙΠΛΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Δευτέρα 2-10-2006 γίνεται διαμαρτυρία από τους βορειοηπειρώτες για διπλή υπηκοότητα, 6 η ώρα το απόγευμα, στη πλατιά μπροστά στο Δημαρχείο. Τη λένε όμως μερικοί φορείς, εκπρόσωποι βορειοηπειρωτών ...

"Έχουμε επισημάνει και προσφάτως ότι ή ενδεχόμενη χορήγηση διπλής υπηκοότητας στους Βορειοηπειρώτες - έστω και με διακρατική συμφωνία θα έχει όλως επιζήμιες συνέπειες για την Ιστορική συνέχεια του ελληνισμού στη Βόριο Ήπειρο, οι οποίοι συνοψίζονται στις ακόλουθες βάσιμες εκδοχές, με δεδομένη την πικρή πείρα από τις αλβανικές μεθόδευες και παλινωδίες του παρελθόντος:

α. Αθέτηση των συμφωνημένων από αλβανικής πύρας και αποστέρηση τής αλβανικής υπηκοότητας από τους Βορειοηπειρώτες, ή προβολή τού εκβιαστικού διλήμματος για επιλογή μιας από τις δυο υπηκοότητες, αφού εκ των πραγμάτων στον εθνολογικό χάρτη της Αλβανίας δέν θα αποτυπώνεται ελληνική εθνική Μειονότητα.

β. "Οριστική εγκατάλειψη τής Βορίου Ηπείρου από τό ελληνικό στοιχείο, μέ επιπρόσθετο δεδομένο τή μή ύπαρξη εχεγγύων εκπαιδεύσεως στην ελληνική Γλώσσα, αμιγούς πολιτικής εκφράσεως, ιδιοκτησίας, ασφάλειας και ευχερούς οικονομικής δραστηριότητος,

γ, ενδεχόμενη προώθηση αιτημάτων για απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας από Τσάμιδες, με πλαστά στοιχεία και με τις εντεύθεν αυτονόητος δυσμενείς συνέπειες.
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με αρχή, ή όποια έχει υιοθετηθεί από όλους τις εθνικές νομοθεσίες,
ή ιθαγένεια ανάγεται κατ* αρχήν στην αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε πολιτείας και έξ αυτού κατέστη αποδεκτό, ότι τα ζητήματα Ιθαγένειας παραπέμπονται στο εσωτερικό δίκαιο κάθε Κράτους.
Με βάση την ως άνω διαμορφωθείσα διεθνή πρακτική τίθεται ερώτημα πώς θα κατοχυρωθεί σε επίπεδο δικαίου ή "Ελληνική εθνική Μειονότητα και ποιος ο βαθμός δεσμεύσεως των Αλβανών, έστω και με διακρατική συμφωνία, στην περίπτωση κατά την όποια - μετά την ενδεχόμενη χορήγηση διπλής υπηκοότητας - ή Αλβανία ασκήσει μονομερώς το δικαίωμα να ρυθμίζει με βάση το εσωτερικό της δίκαιο τα θέματα ιθαγένειας και προβεί σε αποστέρηση της αλβανικής τοιαύτης από τους Έλληνες τής Βορίου Ηπείρου;
Τα προβλήματα αυτά με αναμφισβήτητο τον εθνικό αντίκτυπο, το διάδιδε ή ελληνική Πολιτεία στις αρχές της δεκαετίας του 90 και με την καθιέρωση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενών, επιχείρησε κατά κύριο λόγο να κατοχυρώσει τους ομογενείς (Έλληνες τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης και Βορειοηπειρωτών) για τους οποίους «ή κτήση τής ελληνικής Ιθαγένειας συνεπάγεται, κατά τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου τής χώρας προελεύσεως τους, την απώλεια τής ιθαγένειας τους» και την εξ αυτής αποστέρηση δικαιωμάτων.
Ή αναγκαιότητα πού είχε υπαγορεύσει τη συγκεκριμένη θεσμική ρύθμιση ήταν προφανής.
Σήμερα, πού τα δεδομένα, είναι άκρως πιο δυσχερή στη Βόριο Ήπειρο, με τη συνεχιζόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τής ελληνικής εθνικής Μειονότητας και τη συνακόλουθη πληθυσμιακή αιμορραγία ποια αναγκαιότητα υπαγορεύει την υιοθέτηση μιας λύσεως, ή όποια θα επιτείνει την οριστικά ξεριζωμό τού Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού;
Αταλάντευτη θέση του ΠΑΓΥΒΑ καί τής ΣΦΒΑ είναι ότι πυρήνας τού εθνικού θέματος τής Β. Ηπείρου είναι ή ποικιλότροπη στήριξη του Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού να παραμείνει στις πατρογονικές στις, μέσα σε καθεστώς πλήρους κατοχυρώσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο και ή Ιστορία,

Σε ότι άφορα την αντιμετώπιση των ενταύθα διαμενόντων αδελφών Βορειοηπειρωτών, προτείνουμε:

α, την αναβάθμιση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος ομογενούς, με τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις, χωρίς τη νομοτυπική μορφή της διπλής υπηκοότητας, και τη συνακόλουθη απεμπλοκή των Βορειοηπειρωτών από ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

β, Την απόλαυση από τους αδελφούς μας όλων των ευεργετημάτων πού προβλέπει ή Ελληνική νομοθεσία, με παράλληλη παροχή ουσιωδών κινήτρων επιστροφής και δημιουργίας ατό βορειοηπειρωτικό χώρο,

Ό ΠΑΣΥΒΑ και ή ΣΦΕΒΑ φρονούν ότι άπαντες θα έρθουν στο ύψος των περιστάσεων με ένα και μόνο στόχο: τη σωτηρία τής Βορείου Ηπείρου.

No comments: