Monday, December 10, 2007

Fjala e Bregdetit ne takimin e UIPI-t (Bashkimi Nderkometar i pronareve) qe u mbajt ne Tirane te
shtunen (english and Albanian).

Grupi Negociues i Konferencës Pan-Himariote

Negotiating Team of the Pan-Himariote Conference

δικη Ομαδα Εργασιας της Παν-Χειμαριοτικής Συνέλευσης

Tirane, me 07. 12. 2007

Distinguished members of UIPI,

Honorable participants of this meeting,

It’s a real pleasure and at the same time it’s a privilege to speak in front of this audience. On behalf on the association “Riviera”, we welcome UIPI representatives in Albania. We welcome and express to you our gratitude and compliment you in posing realistically the Albanian anarchic situation on ownership after 1991 in front of the European Council.

“Riviera”Association represents the interests of lawful owners of the Albanian Ionian Riviera. Our deep belief is that without the restitution of property, Albania will have not the development, prosperity and social justice it deserves. We are convinced that only by restituting the property, it will be possible to attract serious domestic and foreign investments, contribute to social harmony contributing to the tourism and economic development in general.

There is not a secret to anybody that Albanian Ionian Riviera that it is one of the jewels for the tourism and economic development of Albania. But, besides all its beautiful beaches and magnificent landscapes of the Ionian seaside from Vlora to Saranda, this area is suffering from “serious sickness” that is not allowing the development and prosperity for its inhabitants. This “disease” is the yet to-be- resolved ownership issue. We, as Riviera association believe that there is still time to find an appropriate solution based in the Albanian Constitution, on the consensus agreed among the population and in line with the recommendations of the European Convention of Human Rights. Recognizing that the situation created after the approval by the Albanian Parliament in 1992 of what we call “the infamous law 7501”, Riviera Association had tried during this long and difficult period of transition to advise the Albanian Government on the best ways to solve this major issue.

You have the right to ask what have we done in all these years? There are zilions of notes, petitions, meeting, conferences and protests done in Tirana, in the Albanian Riviera and everywhere there are Albanians who care about their country. There have been a lot of draft laws proposed to the Albanian Parliament. The last protest was done in the Athens in November 06, 2007 in front of the Albanian embassy by the Himariote emigrants in Greece requesting the respect of this basic human right.

Unfortunately, the bigger our protest grows, the higher and inexplicable is the silence of Albanian Government. The discrimination becomes even bigger, when we know that that our Government is allowing openly double standards in respect of ownership titles when compare North and NorthEast areas with the Ionian Riviera. This creates an overburden of the whole administrative system – only in Vlora area more than 80% of the court cases are ownership cases. Which gives a clear picture of the chaotic situation and the social conflicts created by the unfair laws and their bad implementation.

Meanwhile, it exists a positive experience in solving this chaotic situation creating by conflicting and not realistic laws adopted by the Albanian Government. Except for the western lowland of Albania, in all other parts of Albania almost everybody has gone back to their ancestral propriety creating no issues. In a survey done in 2005 by the Albanian Foundation for the Resolution of Conflicts in the area of Himara (located in South-West Albania) 90% of the inhabitants asked have as their preference to go back to their ancestral property.

There is an explanation to all this. This explanation is that the greed of any Albanian administration that look on our property as their “deserved” prey. The explanation is a bad law neglecting the ownership rights, a law that doesn’t care for the rights of lawful owners. The explanation is a corrupted administration that looks only for windows of opportunity for illegal gains and therefore make all the possible NOT to give back the property.

It’s clear to us that the whole process based in a bad law is corruptive. Two years ago, the previous government gave to a foreign company a big chunk of land in Kakome Bay without taking in consideration the property rights – a case that turn out in a conflict and a clash with the police forces. The last case of a corrupted an abusive use of law was last October when the court gave to a single person 860 ha in one of the most beautiful area of Himara, in Porto Palermo!

But, we are not giving up. The people in the Riviera are convinced to make all democratic resistance for not allowing anybody to get over our property. The signal we are receiving from some progressive leaders in Albania like the present President of Republic, are very encouraging and we fully endorse his last statement on property issue this last week, when he emphasized the corruption and the misdeeds of the administration.

But were here to thank you for the efforts that were successful in introducing the right language in the doc. 11115 for the European Parliamentary Assembly of Dec. 20, 2006 related to Albanian commitments efforts where is stated strong and clear that The Albanian authorities must speed up the process in order to complete registration and restitution of property confiscated during the communist regime, as well as the granting of compensation in compliance with the constitutional guarantee of the right to property and Article 1 of Protocol No 1 to the European Convention of Human Rights”.

That is something we needed. If there is something to be nailed down, is to introduce the deadline for this process and determination the ways to do. Otherwise, it will be too easy for our administration to be lost in their normal corruptive and prolonged procedures.

We thank You for being here with us and wish You a nice stay in Albania!!

Tirane, me 07. 12. 2007

Te nderuar zotërinj të UIPI-t,

Të nderuar zotërinj pjesmarrës,

Është një kënaqësi dhe privilegj që ndodhemi sot këtu në këtë mbledhje. Në emër të kryesisë të shoqatës atdhetare-Kulturore „Bregdeti“ shprehim mirenjohjen si dhe ju falenderojmë për punën e berë për paraqitjen reale pronës në Shqipëri të bërë nga UIPI në Këshillin e Europës për problemin e situatës anarkike të pronës të shkaktuar pas vitit 1991.

Shoqata AK “Bregdeti“ përfaqëson interesat e pronarëve të lashtë dhe autoktonë të bregdetit Jonian. Besimi ynë i thëllë është se pa kthimin e pronës tek i zoti Shqippëria nuk do të ketë as zhvillim as begati dhe as paqjen sociale që meriton. Ne jemi të bindur se vetëm duke kthyer pasurine tek i zoti, do te jetë e mundur të tërhiqen investitoret e huja dhe te vëndit, do të jetë e mundur të kontribuohet në zhvillimin ekonomik dhe atë të turizmit në përgjithësi.

Nuk përbën sekret për asnjë te themi se është një perlat më të bukura të Shqipërisë. Kjo pasi të gjithë ata që kanë pasur rast ta vizitojnë, shqiptarë apo të huaj, që nga lashtësia e deri në kohët e sotme, e kanë vlerësuar si të tillë. Por Bregdeti i bukur Jonian ka një „sëmundje“, e cila po e bën të lëngojë dhe të mos realizojë potencialin e saj të çmuar turistik dhe ekonomik. Kjo sëmundje që po bën të lëngojë Bregun e Detit, apo Rivierën e Jonit është moszgjidhja e çështjes së pronës. Ne të shoqatës Bregdeti besojmë se ka ende kohë për të gjetur një zgjidhje të bazuar në bazë të kushtetutës së vëndit, konsensusit të krijuar ndërmjet popullates dhe në linjë me rekomandimet e Konventës Europiane të Lirive të Njeriut.

Ju keni të drejtë të pyesni se ç’kemi bërë tërë këto vite?. Nuk kanë të numëruar mbledhjet, peticionet, takimet, konferencat e bëra qoftë në Tiranë qoftë në Bregdet. Kemi pasur plot projekt ligje të hartuara. Protesta e fundit qe në fillim të Nëntorit në Athinë ku emigrantët Himariotë protestuan para Ambasadës së tyre, për të kërkuar këtë të drejtë themelore të njeriut.

Por aq sa të mëdha kanë qenë protestat tona, aq i madh dhe i pakonceptueshëm ka qenë edhe veshi i shurdhër i politikanës shqiptare. Po aq i madh ka qenë edhe diskriminimi i bere ndaj nesh dhe standarti i dyfishtë i ndjekur për respektimin e titujve të pronësisë dhe të drejtës së pronës në Shqipëri. Kjo krijon një ngarkese të sistemit gjyqësor – vetëm në zonën e Vlorës më shumë se 80% e gjyqeve kanë për motiv kryesor pronën. . Qe në vetvehte jep një pamje të qartë të situatës kaotike dhe konflikteve sociale të krijuara nga ligjet e padrejta dhe zbatimi i tyre i keq.

Ndërkaq, ekziston një përvojë pozitive në zgjidhjen e kësaj situate kaotikke të krijuar nga ligjet konfliktuale dhe jorealiste të adoptuara nga Qeveria Shqiptare. Në të gjitha rrethet e veriut të Shqiperisë, 100% e pronave jane kthyer tek i zoti pa shkaktuar asmë të voglin shqetësim social. Sikurse janë respektuar në një përqindje të lartë edhe në shumë rrethe të tjera të vendit. Ndërkohë që, vetëm në zonën e Himarës në bazë të një survey të bërë nga shoqata „Për zgjdhjene konflikteve“ 90% e banorëve kërkojnë të kthehen tek prona e tyre.

Dhe për ne kjo ka vetëm që shpjegim. Dhe ky shpjegim është se trojet tona me vlera turistike, janë lakmuar nga tërë klanet, që e kanë parë si „prenë“ e tyre. . Ky shpjegim është ligji i keq, i pambështetur në Kushtetutën e Shqipërisë dhe i zbatuar keq, mbështetur në praktikat korruptive dhe klienteliste. Ky shpjegim është një administrate e korruptuar që sheh veç të „rrjepë“ me mjete jo të ligjshme dhe bën ç“mund që të mos të të kthejë pronën.

Është tepër e qartë për ne se i tërë proçesi i bazuar në një ligj të keq ështe korruptiv.. Përveç rastit të bujshëm të Kakomesë e cila u shndrrua në një konflikt të bujshëm, rasti i fundit i bujshëm është dhënja e 860 hektarëve tokë në një nga zonë më të bukura të Shqipërisë, në atë të Porto Palermos, një individi me vendim gjyqi, në kundërshtim me tërë dokumentat e pronarëve të tjerë!!!

Por edhe ne nuk jemi dorëzuar. Populli i Bregdetit është koshient për këto shkelje dhe është i bashkuar në kundervënjen ndaj çdo veprimi që do të ndërmerret kundër pronës. Sinjali që ne po marrim nga disa udheheqës progresive, sikurse Presidenti i Republikës, është inkurajues dhe ne mbështesim qëndrimin e tij të bërë disa ditë më parë, kur ai vuri theksin tek korrupsioni dhe tek prapësitë e bëra nga adminstrata.

Në sajë të punës së Shoqatës ”Pronësi me Drejtësi”dhe shoqatës ”Bregdeti” dhe ndihmës që na ka dhënë UIPI nëpërmjet lobingut me europarlamentarët dhe me Këshillin e Europës, bëri që në dok. Nr 11115 dt 20 Dhjetor 2006 të Asamblese Parlamentare te Keshillit te Europës të formulohej neni 191 që thotë: ”Autoritetet Shqiptare duhet te shpejtojne proçesin e për përfundimin e regjistrimit dhe kthimit të pronësisë të konfiskuar gjatë rregjimit komunist, si dhe dhënjen e kompensimit në përputhje me garancitë kushtetuese dhe Neni 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut”.

Duke përshënduar këtë mesazh të rëndësishëm të KE, ne vërejmë së KE ka nuk ka përcaktuar afatin kohor dhe procedurën e zgjidhjes. Kjo është tepër e rëndësishme pasi kjo do të japë kohë atyre që do të mund të manipulojnë me të drejtat e pronarëve siç kanë bërë deri sot. Dhe për këtë ne kërkojmë sërisht ndihmën e UIPI-t.

Ju faleminderojmë që jeni sëbashku me Ne dhe ju urojmë një qëndrim të këndshëm në Shqipëri.

No comments: