Sunday, January 27, 2008

Επιστολή Μητροπολίτη Κονίτσης προς την ΥΠ.ΕΞ. κ. Μπακογιάννη για το Βορειοηπειρωτικό

Θέμα: Επιστολή Μητροπολίτη Κονίτσης προς την ΥΠ.ΕΞ. κ. Μπακογιάννη για το Βορειοηπειρωτικό

O Mητροπολίτης

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Εν Κονίτση τη 23η Ιανουαρίου 2008

Ερίτιμον

Κυρίαν Ντόραν Μπακογιάννη

Υπουργόν Εξωτερικών

Εις Αθήνας

Ερίτιμος κυρία Υπουργός,

Σας γράφω την παρούσαν επιστολήν πλήρης αγωνίας δια το παρόν καί, προ παντός, το μέλλον της Βορείου Ηπείρου.

Θα μου αντιτάξητε, ίσως, ότι τώρα προέχει το «Μακεδονικόν» και το «Κυπριακόν». Εν τούτοις, η απάντησις είναι απλή : Το «Μακεδονικόν» αριθμεί ιστορίαν ολίγων μόλις ετών, το δε «Κυπριακόν» - αν υπολογίσωμεν και την εξέγερσιν του 1931 - εβδομήκοντα επτά ετών. Το Βορειοηπειρωτικόν, όμως, είναι πολύ παλαιότερον ζήτημα και αρχίζει από το 1913 - 1914, με την αυθαίρετον ενσωμάτωσιν της ελληνικωτάτης Βορείου Ηπείρου εις το νεοϊδρυθέν, τότε, κρατίδιον της Αλβανίας και τον εν συνεχεία λαμπρόν «Αυτονομιακόν Αγώνα» (17 Φεβρουαρίου 1914) ο οποίος κατέληξε με την συνυπογραφήν και εκ μέρους των Αλβανών του «Πρωτοκόλλου της Κερκύρας» (17 Μαιου1914).

Εν πάσει περιπτώσει, το Βορειοηπειρωτικόν ευρίσκεται εις δεινήν κρίσιν.

Oι Αλβανοί - όπως πρώτος και μόνος το είχεν επισημάνει ο μεγάλος και Άγιος όντως Προκάτοχός μου αοίδιμος ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ - επιδιώκουν και μεθοδεύουν τὸ «αδειασμα» της Βορείου Ηπείρου από τους γηγενείς κατοίκους της.

Η Αλβανία εξακολουθεί να υποστηρίζει με πείσμα, ότι μόνον τα 99 χωριά της Δροπόλεως και του Βούρκου απαρτίζουν την Βόρειον Ήπειρον.

Απογραφήν του ελληνικού στοιχείου δεν κάμνει.

Τους Ελληνοβλάχους (που υπερβαίνουν τας 250.000) θεωρεί και χαρακτηρίζει Αλβανούς.

Θέτει συχνά - πυκνά θέμα επιστροφής των «Τσάμηδων» εις την Ελλάδα και αποδόσεως των περιουσιών των, εκείνων, δηλαδή, οι οποίοι κατά τα χρόνια της ιταλικής και εν συνεχεία της Γερμανικής κατοχής εις την Θεσπρωτίαν «έθυσαν και απώλεσαν».

Παραχωρεί αυθαιρέτως την ακίνητον περιουσίαν (γην) των Βορειοηπειρωτών κυρίως εις Κοσσοβάρους, με προφανή σκοπόν να αλλοιώσει την σύνθεσιν του πληθυσμού της Βορείου Ηπείρου.

Πιθανώς υποκινεί, αλλά πάντως ανέχεται, την δράσιν αλβανικών συμμοριών, αι οποίαι λυμαίνονται κυρίως τον χόρον της ελληνικής Μειονότητος.

Τι πρώτον και τι δεύτερον να αναφέρω ; Επί πάσι δε τούτοις και η ηγεσία μέσα, όπως πολλοί Βορειοηπειρώται υποστηρίζουν, είναι έρμαιον των παθών και της μικροκομματικής πολιτικής που ξεκινά, ατυχώς, από την Ελλάδα.

Κυρία Υπουργός,

Οι καιροί είναι εξόχως κρίσιμοι, και μάλιστα εν όψει των εξελίξεων περί το Κόσσοβον. Το Βορειοηπειρωτικόν εκκρεμεί ενώπιον των Υπουργών Εξωτερικών των Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων (Η.Π.Α., Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας). Δεν πρέπει να τεθεί ενώπιόν των ; Διατί αυτή η συνωμοσία (ας την ειπω έτσι) της σιωπής ; Είσθε, σεις, διατεθειμένη να θέσετε «ταφόπετραν» εις το Εθνικόν Θέμα της Βορείου Ηπείρου ; Επιθυμείτε να προστεθεί και η «γη του Πύρρου» εις τον μακρύν και μαύρον κατάλογον των «χαμένων πατρίδων» ; Δεν δύναμαι και δεν θέλω να το πιστεύσω. Αν, παρά ταύτα, όμως, συνεχισθεί η σημερινή, παράδοξος πράγματι, αδιαφορία, δηλώνω ότι μαζί με τον ΠΑ.ΣΥ.Β.Α, την Σ.Φ.Ε.Β.Α και όσους πονούν δια το Βορειοηπειρωτικόν, θα συνεχίσωμεν τον Αγώνα, με πίστιν εις τον δίκαιον Θεόν και εις το αγωνιστικόν φρόνημα του Λαού μας. Εν αναμονή απαντήσεώς σας ή κάποιας ενεργείας σας,

Διατελώ

Ευχέτης εν Χριστώ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Β.Α

Πνευματικός καθοδηγητής Σ.Φ.Ε.Β.Α

No comments: