Tuesday, January 29, 2008

Seancat degjimore publike te Planit te Zhvillimit te

post by Kristaq Jorgji [dhermijorgji@yahoo.com]

DEGJIM PUBLIK PER PLANIN E ZHVILLIMIT TE ZONES
BREGDETARE

Ne kuader te projektit “Menaxhimi i Integruar dhe
Pastrimi i Zones Bregdetare” jane pergatitur
dokumentet e “Planit te Zhvillimit te Bregdetit te
Jugut”. Dokumentet jane prezantuar ne Dhjetor te 2007
dhe kane qene ne dispozicion te shqyrtimit dhe
komenteve nga publiku pergjate nje periudhe 6 javore.

Dokumentet e pergatitura nga konsulente te huaj
perfshijne:
a) Draft rregulloret
b) Draft Plani i Investimeve ne Infrastrukture
c) Kriteret e zbatuara ne procesin e planifikimit te
territorit dhe hartave site
d) Udhezimet per Zhvillimin e Fshatrave bregdetare
e) Vleresimi Strategjik Mjedisor o
f) Hartat site, dhe
g) Hartat e Infrastruktures

Dokumentet e mesiperme vazhdojne te jene te publikuara
ne faqen zyrtare teMPPTT:
www.mpptt.gov.al/iczmp.php

Deri me tani jane mbledhur dhjetera komente nga te
interesuarit dhe institucionet vendore dhe qendrore,
te cilat u jane percjelle konsulenteve. Gjate seances
degjimore publike konsulentet do te japin pergjigje
dhe shpjegime lidhur me sugjerimet, pyetjet dhe
komentet e paraqitura deri me tani nga palet .


Seancat degjimore publike te Planit te Zhvillimit te
Zones Bregdetare do mbahen si me poshte:
11 Shkurt ne Sarande, ora 10:00 - 13:00 ne mjediset e
Bashkise Sarande
12 Shkurt 2008 ne Himare, ora 10:00 - 13:00 ne
mjediset e Bashkise Himare
14 Shkurt ne Himare ne Tirane, ora 10:00 - 14:00 ne
mjediset e Hotel Tirana International.

Ministria e Punimeve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit
Njesia e Koordinimit te Projektit (PCU)
Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare

No comments: