Kush kerkon te largoje bustin e deshmorit te Gjuhes greke Aristotel Guma?

H προτομή του εθνομάρτυρα Αριστοτέλη Γκούμα

Procedeengs of The III Panhimarjot Conference -

http://www.himara.eu/adver/KHimariot/konferenca3_1.html

Llambro Ruci shvlefteson "argumentat" e Kristo Frasherit, Luan Malltezit, Shaban Sinanit etj

Le të thonë sa të duan Kristo Frasheri, Luan Malltezi, Shaban Sinani etj.se gjuha e parë në Himarë është shqipja dhe më pas greqishtja. E kjo është thënë qartësisht, por vendosmërisht, pa ekuivoke dhe duke e faktuar

Regjistrimi i popullsise-Presidenti Topi: presione nga qarqe ultranacionaliste

“Ndjeshmëria e madhe është sepse nga individë të qarqeve ultranacionaliste tentohet të bëhet një politikë presioni dhe deformacioni të një procesi që duhet të jetë nacional dhe ligjor” Presidenti la të kuptohej se ai ishte ishte edhe për deklarimin e lirë të etnisë dhe fesë

Ivanov: "ende në rajonin tonë qarqet ultranacionaliste veprojnë në dëm të vendeve të tjera".
(Shqip)

In contrast with 52-personality peticion, in the report of Europian Commission it is said that:

There is a lack of accurate data on minorities in Albania. This situation is expected to be addressed by the conduct of a population census in 2011, respecting international standards including the principle of free self-identification. This census will include optional questions on the ethnic origin, religious affiliation and mother tongue of respondents.

Pse nuk i jepet shtetesia shqiptare fortlumturise se tij Anastasios?

Lufta midis civilizimeve ne Shqiperi e gjen shprehjen ne luften frontale te qarqeve ateiste dhe antikrishtere qe perfaqesohen deri ne kupolen e shtetit per 20 vjet rresht dhe kontrollojne totalisht mediat.
S ipas raportimeve te ShIK-ut dhe shtypit, fondametaliste musilmane kane marre shtetesi shqiptare, kurse kryepeshkopi dekorohet nga Presidenti por ende nuk i ploteson kushtet per shtetesi megjthe qendrimin permanent prej 19 vjetesh ne Shqiperi !!!!


Thursday, June 05, 2008

PRESS RELEASE: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

post by "perdikis" [dperdiki@otenet.gr]

6 Ίουνίου 2008

WORLD COUNCIL OF EPIROTES ABROAD

PRESS RELEASE

EPIROTES UNITE IN CONDEMNING ALBANIA
FOR TRYING TO JAIL ETHNIC GREEK LEADER


The Panepirotic Federation of America, the World Council of Epirotes Abroad, and the Panepirotic Federation of Europe denounced the Albanian government of Prime Minister Sali Berisha for indicting Vasilios Bolanos, the mayor of Chimara in Northern Epiros, for removing road signs in his region that did not identify areas in Greek as well as Albanian.


Prosecutors filed charges against Bolanos on May 28 accusing him of abuse of power for removing signs last December that were not bilingual, Mr. Bolanos, who is also president of Omonia, the human rights organization that represents the ethnic Greek minority in the country, removed the signs saying that they should have been in Greek as well as Albanian.


“Indicting Vasilios Bolanos now that he has been elected president of Omonia for actions that occurred last year is a blatant effort to intimidate him not to protest too loudly about continued abuse of the Greek minority by Albanian authorities,” said Fotios Galitsis, president of the Panepirotic Federation of America.

“The flimsy charges against the Mayor are not worthy of a country that wants to join the European Union,” said Chrysostomos Dimou, president of the Panepirotic Federation of Europe. He noted that all countries in Europe except Albania have signed a Council of Europe agreement that calls for bilingual signs in areas where ethnic groups in a country are concentrated.

“Albania has been promising since 1991 to sign the agreement but has yet to do it, which shows clearly that Albania refuses to grant rights to its minorities that are common in all democratic countries,” said author Nicholas Gage, president of the World Council of Epirotes Abroad, which unites Epirot communities throughout the world.

The Albanian government’s own State Committee on Minorities has repeatedly urged Prime Minister Sali Berisha to sign the agreement, but he has refused to do it so far, according to Menelaos Tzelios, head of the political action committee of the Panepirotic Federation of America.

Mr. Berisha was president of Albania in 1994 when he ordered the arrest of five leaders of Omonia on false charges of espionage. They were convicted and sentenced to long prison terms but were released after 10 months as a result of an international outcry against the injustice.

Mr. Berisha’s relentless efforts to persecute the Omonia leaders on patently false charges ultimately undermined his international standing, especially in Washington, and he fell from power in 1997. He moderated his stance, declaring that Albania’s minorities were an asset for the country, and his party won the 2005 elections, returning him to power.

“The attempt to persecute Bolanos now on such bogus charges, coupled with his refusal to sign the Council of Europe agreement, shows that Berisha has not learned as much from his past mistakes as he should,” Mr. Galitsis said.

“Washington, Europe and the rest of the world should take notice and we will do everything we can to make sure they do,” Mr. Gage declared .

Mr. Dimou, who is the WCEA vice president, said all major Epirote organizations have sent Mr. Bolanos pledges of support and were coordinating efforts to reverse the injustice against him.

Mr. Tzelios said the Epirote leaders met in New York last Sunday to forge a common strategy on the Bolanos persecution and to finalize plans for the first convention of the World Council of Epirotes Abroad to be held in Ioannina, the capitol of Epiros, from July 24 to 27. The group was formed by Epirote groups in all five continents in 2006.

2 June 2008
For more information contact: Menelaos G. Tzelios

11-25 30th Avenue, L.I.City, NY 11102

e-mail: mtzelios@yahoo.com

Tel. 718 809-4005 FAX 718 956-9583


Γιά περισσότερες πληροφορίες¨

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΖΕΛΙΟΣ

11-25 30 Αve. L.I.C, ΝΥ 11102

Τel. 718-809-4005, Fax 718-956-9583

E –mail: mtzelios@yahoo.com

ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΟΥΝ ΟΜΟΓΕΝΗ ΕΛΛΗΝΑ ΗΓΕΤΗ

Ή Πανηπειρωτική Όμοσπονδία Άμερικής, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ήπειρωτών Έξωτερικού καί ή Πανηπειρωτική Όμοσπονδία Εύρώπης κατήγγειλαν τήν Άλβανική κυβέρνηση τού πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσια πού άσκησε δίωξη κατά τού Βασιλη Μπολάνου, δημάρχου τής Χειμάρρας Βορείου Ήπείρου, έπειδή κατέβασε τίς πινακίδες άπό τούς δρόμους τής περιοχής έπειδή δέν ήταν γραμμένες καί στήν Έλληνική γλώσσα όπως στήν Άλβανική.

Οί δημόσιοι κατήγοροι ύπεβαλαν κατηγορίες τήν 28ην Μαίου έναντίον τού Μπολάνου γιά κατάχρηση έξουσίας έπειδή τόν Δεκέμβριον άφήρεσε τίς πινακίδες, γιατί δέν ήταν δίγλωσσες. Ό κ. Μπολάνος, πού είναι έπίσης Πρόεδρος τής Όμόνοιας, τής όργάνωσης άνθρωπίνων δικαιωμάτων, ή όποία άντιπροσωπεύει τήν Έλληνική μειονότητα τής χώρας, έδήλωσεν ότι κατέβασε τίς πινακίδες διότι έπρεπε νά ήταν γραμμένες στήν Έλληνκή γλώσσα, όπως καί στήν Άλβανική.

«Ή δίωξη τού Βασιλη Μπολάνου τώρα πού έξελέγη πρόεδρος τής Όμόνοιας γιά πράξεις πού έλαβαν χώρα τόν περασμένο χρόνο είναι μία κατάφωρη προσπάθεια νά τόν έκφοβίσουν γιά νά μή διαμαρτύρεται γιά τήν παραβίαση τών δικαιωμάτων τής Έλληνικής μειονότητας άπό τίς Άλβανικές άρχές,» δήλωσεν ό Φώτιος Γκαλίτσης, πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής Όμοσπονδίας Άμερικής.

«Οί σαθρές κατηγορίες κατά τού δημάρχου δέν στέκουν γιά μία χώρα πού θέλει νά συνδεθεί μέ τήν Εύρωπαική Ένωση,» δήλωσεν ό Χρυσόστομος Δήμου, πρόεδρος τής Πανηπειρωτικής Όμοσπονδίας Εύρώπης. Έπεσήμανε ότι όλες οί χώρες τής Εύρώπης έκτός τής Άλβανίας, έχουν ύπογράψει τό συμφωνητικό τού Συμβουλίου τής Εύρώπης κατά τό όποίο πρέπει νά άναρτήσουν δίγλωσσες πινακίδες σέ περιοχές πού είναι συγκεντρωμένες έθνικές μειονότητες.

«Ή Άλβανία έχει ύποσχεθεί άπό το 1991 νά ύπογράψει τήν συμφωνία άλλά δέν τό έχει πράξει μέχρι τώρα, πράγμα πού άποδεικνύει καθαρά ότι ή Άλβανία άρνείται νά παραχωρήσει δικαιώματα, τά όποία είνα κοινά σέ ολες τίς δημοκρατικές χώρες,» είπε ό συγγραφέας Νίκολας Γκαίιτζ, πρόεδρος τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Ήπειρωτών Έξωτερικού, τό όποιο άντιπροσωπεύει τίς Ήπειρώτικές όγανώσεις όλου τού κόσμου.

Ή ίδια ή Πολιτειακή Έπιτροπή γιά τίς Μειονότητες τής Άλβανικής κυβερνησης συμβούλευσε τόν πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσια νά ύπογράψει τή συμφωνία, άλλά αύτός άρνηθηκε νά τό πράξει, σύμφωνα μέ τόν Μενέλαο Τζέλιο, ύπεύθυνο τής Δημοσίων Σχέσεων τής Πανηπειρωτικής Όμοσπονδίας Άμερικής.

Ό κ. Μπερίσια ήταν πρόεδρος τής Άλβανίας τό 1994 όταν διέταξε τήν σύλληψη τών πέντε ήγετών τής Όμόνοιας μέ ψευδείς κατηγορίες γιά κατασκοπία. Αύτοί καταδικάσθηκαν γιά μακροχρόνιες περιόδους φυλάκισης, άλλά άφέθηκαν έλεύθεροι μετά άπό 10 μήνες κατόπιν διεθνούς κατακραυγής γιά τήν άδικία.

Οί άσταμάτητες προσπάθειες τού κ. Μπερίσια νά καταδιώξει τούς ήγέτες τής Όμόνοιας μέ όλοφάνερες ψευδείς κατηγορίες τελικά ύποβάθμισε τήν διεθνή θέση του, ίδιαιτέρως στήν Ούάσιγκτον, καί έπεσε άπό τήν έξουσία τό 1997. Άργότερα έμετρίασε τήν πολιτική του δηλώνοντας ότι οί μειονότητες τής Άλβανίας είναι ένα κεφάλαιο τής χώρας καί έτσι τό κόμμα του έκέρδισε τίς έκλογές τού 2005 καί έπέστρεψε στήν έξουσία.

«Ή προσπάθεια νά καταδιώξει τόν Μπολάνο μέ πλαστές κατηγορίες, διπλασιαζομένη μέ τήν άρνησή του νά νά ύπογράψει τήν συμφωνία τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, άποδεικνύει ότι ό Μπερίσια δέν έμαθε κάτι άπό τά λάθη του τού παρελθόντος,» πρόσθεσεν ό κ. Γκαλίτσης.

«Ή Ουάσιγκτον, ή Εύρώπη καί ό ύπόλοιπος κόσμος πρέπει νά τό λάβουν ύπ΄ όψιν τους καί έμείς θά κάνομε ό,τι μπορούμε γιά νά τό μάθουν,» δήλωσε ό κ. Γκαίιτζ.

Ό κ. Δήμου, πού είναι άντιπρόεδρος τού ΠΣΗΕ είπεν ότι όλες οί μεγάλες Ήπειρωτικές όργανώσεις έστειλαν μηνύματα ύποστηρίξεως στόν κ. Μπολάνο καί συντονίζουν τό έργο τους νά άντιστρέψουν τήν άδικία πού τού έκαναν.

Ό κ. Τζέλιος είπε ότι οί Ήπειρωτες ήγέτες συναντήθηκαν στή Νέα Ύόρκη τήν περασμένη Κυριακή νά χαράξουν μία κοινή στρατηγική γιά τήν ύπόθεση Μπολάνου καί νά όριστικοποιήσουν τά σχέδια για τήν πρώτη συνέλευση τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Ήπειρωτών Έξωτερικού, τό όποίο θά γίνει στά Ίωάννινα, τήν πρωτεύουσα τής Ήπείρου, άπό 24 ώς τήν 27η Ίουλίου. Ή όργάνωσις ίδρύθη άπό Ήπειρωτικά σωματεία όλων τών πέντε ήπείρων.

No comments: