Tuesday, July 27, 2010

enrolement for poll up to 31-08-2010-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 34325
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΣ:
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 1. κ.κ. Δημάρχους και
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Προέδρους Κοινοτήτων
Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη 2. Υπεύθυνους Δημοτολογίων
Τηλέφωνο: 210 3741132 δήμων και κοινοτήτων
Fax: 210 3741140, 3741129 (μέσω Γ.Γ. Περιφερειών)
e-mail: te.ekloges@ypes.grΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Ανάρτηση καταστάσεων και υποβολή ενστάσεων»

Με αφορμή αρκετά ερωτήματα που ανέκυψαν ενόψει των δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα και με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες ως προς τις κατηγορίες των εκλογέων και εσφαλμένες εγγραφές στους καταλόγους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Εγγραφή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ευρωπαίων πολιτών στη χώρα μας κατά τις δημοτικές εκλογές, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ε.Ε 94/80/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Π.Δ.133/97, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Για το σκοπό αυτό, εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) και συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής.
Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής των ευρωπαίων πολιτών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, έχετε ενημερωθεί διεξοδικά με προηγούμενες εγκυκλίους μας.
Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, όπου πολίτες της Ε.Ε. όπως π.χ. Βούλγαροι, Ρουμάνοι κ.λ.π. λογίζονται από ορισμένους δήμους ως υπήκοοι τρίτων χωρών και για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, τους ζητείται να καταθέσουν δικαιολογητικά υπηκόων τρίτων χωρών.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν οι εσφαλμένες εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ενδιαφερόμενων εκλογέων, ακολουθεί για πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση του έργου σας ΠΙΝΑΚΑΣ με τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

1.ΑΥΣΤΡΙΑ2.ΒΕΛΓΙΟ3.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ4.ΓΑΛΛΙΑ5.ΓΕΡΜΑΝΙΑ6.ΔΑΝΙΑ7.ΕΛΛΑΔΑ8.ΕΣΘΟΝΙΑ9.ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ10.ΙΡΛΑΝΔΙΑ11.ΙΣΠΑΝΙΑ12.ΙΤΑΛΙΑ13.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)14.ΚΥΠΡΟΣ15.ΛΕΤΟΝΙΑ16.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ17.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ18.ΜΑΛΤΑ19.ΟΥΓΓΑΡΙΑ20.ΠΟΛΩΝΙΑ21.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ22.ΡΟΥΜΑΝΙΑ23.ΣΛΟΒΑΚΙΑ24.ΣΛΟΒΕΝΙΑ25.ΣΟΥΗΔΙΑ26.ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ27.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

2. Ομογενείς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ελλάδα

Οι κατηγορίες των ομογενών και των λοιπών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας, ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3838/2010 και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16 του νόμου αυτού, καθώς και με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιό μας αριθ.6/24592/7.5.2010.

3. Ανάρτηση καταστάσεων - Υποβολή ενστάσεων

Επισημαίνεται ότι, οι καταστάσεις που συντάσσονται για τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας – όπως άλλωστε και των πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - αναρτώνται επίσης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα (στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων) από 1ης μέχρι 10ης του επόμενου μήνα μετά τη λήξη του διμήνου. Στις προθεσμίες αυτές, κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον Κανονισμό της Βουλής, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της εγγραφής ή μη εγγραφής προσώπου στις καταστάσεις αυτές.
Με βάση τα ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή των αρμόδιων υπαλλήλων για την πιστή εφαρμογή των προαναφερθέντων, εντάσσοντας ορθά και στην αντίστοιχη κατηγορία εκλογικών καταλόγων τους εκλογείς αυτούς.
Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι οι πολίτες της Ένωσης καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ελλάδα, δεν ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις περιφερειακές εκλογές.

Τέλος, παρακαλούνται:
1. Οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, για την άμεση κοινοποίηση του παρόντος στους δήμους και τις κοινότητες της περιφέρειάς τους.
2. Οι κ.κ. δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων να επιληφθούν προσωπικά για τα ανωτέρω, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα από εσφαλμένες εγγραφές στους καταλόγους και να αποφευχθεί ενδεχόμενη ταλαιπωρία τόσο των ενδιαφερομένων όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών.
3. Οι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων και κοινοτήτων, για τη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκλογέων ως προς τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν, καθώς και για τη διαδικασία και τις προθεσμίες ανάρτησης των καταστάσεων και υποβολής τυχόν ενστάσεων.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. κ.κ. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
Έδρες τους
2. Πρωτοδικεία Κράτους (μέσω Ν.Α.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γρ. κ. Υπουργού
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Στεφάνου
- Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταν. Πολιτικής κ. Τάκη
- Γεν. Δ/ντή Αναπτ. Πρ/των
- Δ/νση Μηχ/σης & Η.Ε.Σ.
(για την ανάρτηση του παρόντος στον ιστότοπο του Υπουργείου)
- Δ/νση Εκλογών

No comments: