Friday, June 22, 2012

Minoritetet: Këshilli i Europës kritikon censusin.

Këshilli i Europës kritikon censusin.

Këshilli i Europës (CoE) publikoi së fundmi raportin e tij të tretë të monitorimit të Shqipërisë mbi zbatimin e Konventës së Mbrojtjes së të Drejtave të Minoriteteve, duke deklaruar se ligji kundër diskriminimit i miratuar në vitin 2010 qe një hap pozitiv ndërkohë që ndryshimet në ligjin për censusin qenë në kundërshtim me konventën.

Në deklaratën e publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Europës thuhet: “Shqipëria ka vijuar përpjekjet për zbatimin e Konventës Kuadër si dhe rekomandimeve të dhëna nga opinioni i dy i Komitetit Këshillues. Ligji për Mbrojtjen ndaj Diskriminimit u miratua në vitin 2010 dhe zyra e Komisionerit kundër Diskriminimit u krijua. Kodi Penal u amendua për t’i kriminalizuar diskriminimet gjinore, racore, fetare, etnike, gjuhësore apo politike duke i konsideruar ato faktorë rëndues në një krim të caktuar”.

Por raporti thotë gjithashtu që kuadri institucional për trajtimin e shqetësimeve të minoriteteve mbetet i papërshtatshëm ndërsa Komiteti Shtetëror i Minoriteteve nuk ka pavarësinë e nevojshme politike për të mbrojtur minoritetet kombëtare.

“Censusi [i popullsisë dhe banesave] u zhvillua në Shqipëri në tetor 2011. Ndryshimet e minutës së fundit në ligjin përkatës vendosën gjoba për përgjigjet e pasakta të pyetësorit dhe saktësuan se përgjigje të pasakta konsiderohen ato që nuk janë në përputhje me regjistrin civil. Vetë regjistri është një burim i pabesueshëm informacioni,” thuhet në raportin e CoE.

“Këto mendime nuk janë në përputhje me parimin e vetëidentifikimit të lirë të personave me një grup minoritar kombëtar, siç sanksionohet nga nenti 3 i Konventës Kuadër,” – thotë CoE.

Raporti u përshëndet sot edhe nga kreu i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangjel Dule, i cili i kërkoi qeverisë të reflektojë ndaj këtyre sugjerimeve.

Këshilli i Europës ka një marrëveshje kuadër për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Bashkimi Europian ka një kapitull të krijuar në bazë të konventës së Këshillit të Europës, kapitull që është detyrim për t’u zbatuar nga vendet si Shqipëria që aspirojnë të anëtarësohen në BE. ...

Shqipëria përfshiu në pyetësorin për Censusin për herë të parë në shumë dekada edhe pyetjet për përkatësinë entike dhe fetare. Këto dy pyetje u debatuan ashpër në vend, ku shumë politikanë shqiptarë shprehën shqetësimin se një skemë e tillë mund të rriste artificialisht numrin e minoritetit grek....

Të dhënat e Censusit janë aktualisht duke u përpunuar dhe pritet të publikohen në tetor. Pyetjet për entinë dhe fenë mund të rezultojnë të pavlefshme pasi që një pyetje të konsiderohet e vlefshme duhet të marrë përgjigjen e së paku 95 për qind të popullsisë.
Βρυξέλλες, 12.10.2011

European CommissionΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2011

Σεβασμός και Προστασία των Μειονοτήτων, Πολιτιστικά Δικαιώματα

«Περιορισμένη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με την προστασία των Μειονοτήτων. Η Αλβανία υπέβαλε την τρίτη κρατική της αναφορά για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο, που σχετίζεται με την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον Ιανουάριου 2011.Τον Μάιο του 2011 η Αλβανία άλλαξε την μορφή των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης , τα νέα δεν εμπεριέχουν πλέον την η έννοια της «ιθαγένειας» ή την εθνικότητα των ατόμων, αλλά μόνο την υπηκοότητα. Μερικοί εκπρόσωποι μειονοτήτων εξέφρασαν ανησυχία για αυτήν την πρωτοβουλία. Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί ως προς την ενίσχυση της Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να επαναξιολογηθεί η διάκριση μεταξύ εθνικών και των εθνογλωσσικών μειονοτήτων. Η Αλβανία δεν έχει αποδεχτεί ακόμα τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις τοπικές και μειονοτικές γλώσσες. Παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων παραμένουν καλές σε γενικές γραμμές, προέκυψε κάποια επιδείνωση του κλίματος για τις μειονότητες, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την απογραφή του πληθυσμού. Ύστερα από την πρώτη δίκη και την καταδικαστική απόφαση, η υπόθεση του θανάτου του Ελληνόφωνου αλβανού πολίτη στη Χιμάρα το 2010 είναι τώρα κατ’ έφεση. Η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, που αρχικά θα λάβανε χώρα τον Απρίλιο του 2011, αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2011. Η Αλβανία αποφάσισε να συμπεριλάβει προαιρετικά ερωτήματα σχετικά με την εθνική καταγωγή και το θρήσκευμα στο ερωτηματολόγιο της απογραφής. Η συλλογή των δεδομένων αυτών θα μπορούσε να χρησιμεύσει ώστε να αναπτυχτούν κατάλληλες πολιτικές έναντι των μειονοτήτων, βασισμένες σε ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία. Ο σεβασμός των διεθνών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού, έχει καθοριστική σημασία.

.. Συνολικά, η πρόοδος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων υπήρξε άνιση ....

... Οι σχέσεις με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, Ελλάδα και η Ιταλία παραμένουν πολύ καλές…»

Brussels, 12.10.2011

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

ALBANIA 2011 PROGRESS REPORT

Respect for and Protection of Minorities, Cultural Rights

«There has been very limited progress in the field of protection of minorities. Albania submitted its third country report on implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities to the Council of Europe in January 2011. In May 2011, Albania changed the format of its civil status certificates; these no longer include the notion of "nationality" or ethnicity of individuals, but only their citizenship. Some minority representatives expressed concern over this initiative. No progress has been made towards strengthening the capacity of the State Committee for Minorities. No measures have been taken towards re-evaluating the distinction between national and ethno-linguistic minorities. Albania has still not adopted the European Charter for regional and minority languages. Although inter-ethnic relations remain good overall, there has been some deterioration in the climate for minorities, particularly in the context of preparations for the population census. After a first trial and sentencing, the case of the death of a Greek-speaking Albanian citizen in Himara in 2010 is now on appeal. The population and housing census, initially due to take place in April 2011, was postponed to October 2011. Albania decided to include optional questions on ethnic origin and religious affiliation in the census questionnaire. The collection of such data could serve to develop appropriate policies towards minorities based on updated statistics. Respect for international standards, including the principle of free self-identification, is of crucial importance…….

…Overall, progress in the field of human rights and respect for and protection of minorities has been uneven….

…Relations with neighbouring EU Member States Greece and Italy remain very good….»

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdfΚοινοβουλευτικές ερωτήσεις
13 Οκτωβρίου 2011
E-009126/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Απογραφή πληθυσμού στην Αλβανία
Απάντηση/απαντήσεις

Στην Αλβανία διεξάγεται απογραφή του πληθυσμού που θα διαρκέσει ως τις 21 Οκτωβρίου 2011. Αρκετές μειονοτικές οργανώσεις κάλεσαν τα μέλη τους να απέχουν από την απογραφή σημειώνοντας πως η αλλαγή του νόμου που έγινε τον Ιούλιο του 2011 ουσιαστικά ποινικοποιεί το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Ταυτόχρονα καταγγέλλουν και την δημιουργία άλλων τεχνικών δυσκολιών από το κράτος με πρόθεση να μην μπορούν να καταγραφούν πραγματικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον αριθμό των πολιτών που ανήκουν σε μειονότητες.

Σημειώνεται δε ότι η μόνιμη αντιπροσωπεία της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, σε δήλωση της (8.9.2011, Permanent Council Nr 879) αναφέρει «η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ τόσο για την απογραφή όσο και τον επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων» και τονίζει «υπογραμμίζουμε με ανησυχία ότι η αλβανική νομοθεσία για την απογραφή περιέχει διατάξεις που μπορούν να παραβιάσουν το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου».

Ερωτάται η Επιτροπή: ποιες ακριβώς είναι οι καταγγελίες που έχουν γίνει από τις μειονότητες; Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή ώστε η απογραφή να πραγματοποιηθεί με βάση τον σεβασμό των μειονοτήτων και με διαφανή τρόπο; Με δεδομένο ότι έχει ήδη ξεκινήσει η απογραφή και ότι υπάρχουν οι ανωτέρω αντιδράσεις, ανησυχεί η Επιτροπή για την αξιοπιστία της απογραφής όσο αφορά στα δικαιώματα των μειονοτήτων; Τι προτίθεται να πράξει;

Τελευταία ενημέρωση: 18 Οκτωβρίου 2011


Κοινή απάντηση του κ. Füle εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις : E-008672/11 , E-008728/11 , E-009126/11

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της αλβανικής νομοθεσίας περί γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών, προβλέπονται χρηματικές ποινές για διοικητικές παραβάσεις, όπως άρνηση δήλωσης ή ψευδής δήλωση. Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με τις ανησυχίες που εκφράζονται κυρίως από εκπροσώπους των μειονοτήτων στην Αλβανία ως προς τον κίνδυνο, η εν λόγω διάταξη να χρησιμοποιηθεί ως μέσο άσκησης πίεσης σε βάρος της ελεύθερης δήλωσης της εθνοτικής ή θρησκευτικής ταυτότητας των ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες. Η αλβανική στατιστική αρχή (INSTAT) έχει παράσχει διαβεβαιώσεις στον ιστότοπό της και σε υλικό άλλου τύπου που απευθύνεται στο κοινό ότι δεν είναι υποχρεωτική η απάντηση σε ερωτήσεις που χαρακτηρίζονται ως προαιρετικές, όπως αυτές που αναφέρονται στην εθνότητα και το θρήσκευμα. Στο ίδιο το ερωτηματολόγιο για την απογραφή περιλαμβάνεται διευκρίνηση ότι δεν είναι υποχρεωτική η απάντηση σε προαιρετικές ερωτήσεις και ότι κάθε απάντηση στις εν λόγω ερωτήσεις βασίζεται στην αυτόβουλη δήλωση του ερωτούμενου.

Το Σύνταγμα της Αλβανίας προστατεύει τις μειονότητες διασφαλίζοντας την αποφυγή διακρίσεων και προβλέποντας ελεύθερη έκφραση της εθνοτικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας των μειονοτήτων. Η Επιτροπή ενθάρρυνε τις αλβανικές αρχές να αποφύγουν τυχόν παρανοήσεις ως προς το ζήτημα αυτό, μέσω ενεργής επικοινωνιακής πολιτικής και επαρκούς κατάρτισης των απογραφέων.

Η EUROSTAT στήριξε την INSTAT κατά την προετοιμασία της απογραφής του 2011. Βοήθεια παρεσχέθη επίσης μέσω έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) για ορισμένους τομείς της προετοιμασίας απογραφής.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με πρόσφατη απόφαση του αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου ως προς τις διατάξεις του νόμου περί προσωπικής κατάστασης οι οποίες αφορούν την εθνότητα. Ωστόσο, εφόσον η απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογίας της, δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν την έχει εξετάσει ακόμη.

Στην τελευταία έκθεση προόδου για την Αλβανία(1) σημειώθηκε ότι η συλλογή δεδομένων για την εθνοτική καταγωγή και το θρήσκευμα κατά την απογραφή του πληθυσμού θα βοηθούσε την κυβέρνηση να αναπτύξει κατάλληλες πολιτικές για τις μειονότητες.
Parliamentary questions
13 October 2011
E-009126/2011
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Subject: Population census in Albania
Answer(s)

A population census currently under way in Albania is due to be completed on 21 October 2011. A number of minority groups have called on their members not to take part, pointing out that, under an amendment of July 2011 to the relevant legislation, exercise of the right to self-determination has effectively been made a criminal offence. They also object to other obstacles raised by the Government for the purpose of preventing the collection of specific details revealing the number of citizens belonging to minorities.

In a recent statement (8 September 2011, Permanent Council No 879), the Delegation of the European Union to the International Organisations in Vienna indicated that the EU had earmarked over EUR 10 million for the census and for the appointment of a personal data protection adviser and expressed its concern at Albanian legal provisions possibly undermining individual rights to self-determination.

In view of this:

Can the Commission indicate the precise nature of the allegations made by minority representatives? What measures has it taken in order to ensure respect for minorities and transparency in carrying out the census? Given that the census has already commenced and in view reactions to it, is the Commission concerned that the rights of minorities will be effectively upheld in this connection? What action does it propose to take?


Parliamentary questions
23 November 2011
E-008672/11E-008728/11E-009126/11
Joint answer given by Mr Füle on behalf of the Commission
Written questions : E-008672/11 , E-008728/11 , E-009126/11

Article 20 of the Albanian Law on the general census of population and housing foresees fines for administrative contraventions, including refusal to make a declaration or false declaration. The Commission is aware of the concerns expressed notably by representatives of minorities in Albania on the risk that this provision is used as a means of pressure against the free declaration of ethnic or religious identity by persons belonging to minority groups. The Albanian statistical authority (INSTAT) has provided assurances on its webpage and in other material presented to the public that responses to optional questions, such as those on ethnicity and religion, are not mandatory. The actual census questionnaire includes a formulation that it is not obligatory to answer optional questions and that any response to such questions is based on self-declaration.

The Albanian Constitution protects minorities by guaranteeing non-discrimination and provides for minorities to freely express their ethnic, cultural, religious and linguistic belonging. The Commission has encouraged the Albanian authorities to dispel any possible misunderstandings on this matter through an active communication policy and adequate training of enumerators.

Eurostat has supported INSTAT in the preparation of the 2011 census. An EU‑funded Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) project has also provided assistance for certain aspects of the census preparation.

The Commission is aware of a recent judgment of the Albanian Constitutional Court regarding provisions on ethnicity of the law on civil status. However, as the ruling, including its reasoning, has not been published yet, the Commission has not yet analysed it.

The most recent Progress Report on Albania(1) noted that the collection of data on ethnic origin and religious affiliation during the population census could help the government to develop appropriate policies towards minorities.

(1)http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf


No comments: