Wednesday, September 11, 2013

Siguria e pronës-Nga Programi i qeverise se re shqiptare, publikuar ne dt 10-09-2013

http://www.scribd.com/doc/167080106/Programi-qeverises-2013-2017

Siguria e pronës
Mekanizmat që garantojnë respektimin e pronëspublike dhe private në Shqipëri janë sot tëbllokuara. Menaxhimi i pronave publike është kaotik, nuk ka strategji që e udhëheq, bëhet patransparencë dhe është shpesh pre e korrupsionit.Qeveria jonë do t’i verë këta mekanizma nëlëvizje, duke zhbllokuar dhe bërë funksionale katër shtyllat, mbi të cilat do të mbështet ngrehina pronësore e shtetit:
(i)kthim-kompensimi i pronave private; (ii) Agjencia e Legalizimeve; (iii)Zyra e Hipotekës (ZRPP); dhe (iv) pronat publike në nivel të qeverisjes qendrore dhe 
vendore.
Qeveria jonë do të ndërmarrë një ristrukturimtë gjerë të sistemit të menaxhimit të pronës në Shqipëri, për ta kthyer atë në një sistem modern, e kas dhe transparent në përputhje me praktikat më të mira të vendeve të tjera evropiane. Kjo reformë do të nisë me riorganizimin e të gjithaagjencive që merren me administrimin, regjistrimindhe dokumentimin e pronave (si Agjencia eKthimit dhe Kompesimit të Pronave, ALUIZNI, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive tëPaluajtshme, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike). Në të njëtënkohë, qeveria jonë do të rishikojë trategjinë Ndërsektoriale në Fushën e të Drejtave të Pronësisë 2012 – 2020, për të përcaktuar hapat konkretë dhe prioritarë për t’i dhënë fund kaosit në administrimin e pronave publike dhe private dhe ngritjen në këmbë të një sistemi sa më të përshtatshëm për mbrojtjen e të drejtës së pronësisë, si një prej të drejtave themelore tëindividit. Qeveria do t’i kushtojë rëndësi të posaçme hartimit të një dokumenti strategjik për konsolidimin e tokës bujqësore; përfundimit të shqyrtimittë vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve tëpronësisë mbi tokat bujqësore dhe ngritjes së infrastruktures së përshtatshme për ndjekjen dhe trajtimin në vijimësi të këtij procesi. Qeveria jonë do të zhdukë tri ‘zarfat’ e hallkave të korrupsionit: zarfin tek kthimi i pronave, zarfin tek legalizimet dhe zarfin tek regjistrimi i pronës. Për të arritur këtë qëllim, qeveria:
(i)
do të përfundojë regjistrimin fillestar në zonat kadasrale që kanë mbetur, duke bërë të mundur krijimin e regjistrit të  pasurive të paluajtshme; (vijimi lexojeni ne scribe http://www.scribd.com/doc/167080106/Programi-qeverises-2013-2017

No comments: