Saturday, May 10, 2008

Η Χιμάρα, το Gerneci και... η ενβεριστική μεθόδευση (english tranlation is given)

ΒαγγέΑη Παπαχρήστου (ΛΑΙΚΟ ΒΗΜΑ -17-30 -04-2008)

Δεν μπορεί ο αλβανικός λαός, μ' ένα κατέβασμα του δια­κόπτη, να σβήσει από τη μνήμη του το δικτατορικό κομ­μουνιστικό σύστημα του αλήστου μνήμης Ενβέρ. Ένα σύστημα που μέσα του ήταν συγχωνευμένα όλο τα κακά: η πί­εση και η βία, η εξευτέληση του ανθρώπου και η ταπείνωση του, η ψευτιά, η πονηριά και η δολιότητα.

Τα εσωτερικά σαμποτάζ, που ανακάλυ­πταν κάθε λίγο και λιγάκι και ο εξωτερικός κίνδυνος, που ήθελε ν' αφανίσει το "φα­νάρι του κόσμου" για να πάψει να φωτίζει, ήταν τα δύο ισχυρά όπλα τους για την δι­καιολόγηση όλων των κακών που αναφέ­ραμε.

Η ίδια ταχτική, με καινούργιες μέθοδες," συμβαίνει και σήμερα. Οι εκάστοτε αλβανικές κυβερνήσεις, για να δικαιολογήοουν την εσωτερική αιμορραγία της οικονομίας και των εσωτερικών κομματικών

και κυβερνητικών διατριβών, βρίσκουν τη λύτρωση στον εθνικισμό. Και το καλύτερο όπλο η Ελλάδα, η Ελληνική Κοινότητα, η Ομόνοια. Έχοντας στην κορυφή του παγόβουνου τη Χιμάρα, ως αχίλλειος πτέρνα.

Ουκ ολίγες φορές, βλέποντας το μαχαίρι να μπαίνει στο κό­καλο, από την ανεργία που καλπάζει, από την οικονομική ανέ­χεια και τις υψηλές τιμές, την τριτοκοσμική υποδομή... έχουν γίνει προσπάθειες για κάποιες διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, ιδί­ως από τον Ψορέα "Mjaft" (Φθάνει).

Αμέσως σε βοήθεια η μεθόδευση του Ενβέρ. Η ανάβλυση του εθνικισμού. "Πώς μπορείτε και σηκώνεστε, όταν μας ελληνοποιούν, μας αλλάζουν τα ονόματα, μας προσθέτουν το ελλη­νικό (ς), μας κάνουν και την Χιμάρα ελληνική..." κι άλλα τέτοιου είδους, και πάρα πολλοί, έχοντας 50 χρόνια στο DNN του το μί­σος για την Ελλάδα, οπισθοχωρούν από τις απαιτήσεις.

Το συμβάν του Γκερντέτσι συντάραξε τον κόσμο, με την κο­λοσσιαία ανθρώπινη, οικονομική, περιβαλλοντική και οικολογι­κή καταστροφή. Ένα συμβάν που σε άλλες χώρες ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα είχε δώσει παραίτηση. Γιατί, όμως, να δώ­σουν παραίτηση στη χώρα αυτή, όταν υπάρχει λύση. Και η λύση είναι η Χιμάρα. Είναι ο δήμαρχος της, που τυγχά­νει να είναι και πρόεδρος της Ομόνοιας, ο Βασίλης Μπολάνος, που μολονότι πέρασε ένας μήνας από το γεγονός, κάθε μέρα σε εφημερίδες και σε τηλεοπτικά σώου είναι στο επίκεντρο.

Οι "μεγάλοι αναλυτέ" του αλβανικού έθνους, οι: Ζέγι, Στεφά­νι, Μαζρέκου... προσπαθούν να πείσουν τον αλβανικό λαό πώς δεν είναι η εσωτερική κακομοιριά στην οποία οδήγησαν και ο­δηγούν τη χώρα οι αλβανικές κυβερνήσεις, αλλά η Ελλάδα. Που κακομεταχειρίζεται το ένα εκατομμύριο Αλβανούς (όλοι με τις καλύτερες δουλειές, αμάξια, σπίτια ), που ελληνοποίησε το Νότο της Αλβανίας (αγνοούν πως εδώ υπάρχουν 300.000 Έλληνες) που η πολιτική της είναι αρχαϊκή και μεσαιωνική, α­φού έχουν βλέψεις προς την Αλβανία, δεν αναγνώρισαν το Κοσσυφοπέδιο, εμποδίζουν τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ κλπ (έναντι της λαμπρής τους πολιτική και της μεγαλοϊδέας της Μεγάλης Αλβανίας).

Και όχι μόνον το εκφράζουν, αλλά και το εφαρμόζουν. Με την στέρηση όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που χαίρει η Ελληνική Κοινότητα, βάσει των Διεθνών Συμβάσεων, της Σύμ­βασης Πλαίσιο και του ίδιου του αλβανικού Συντάγματος. Με τους τρόπους αλλοίωσης και αφομοίωσης του χώρου και μέχρι τις ανθελληνικές πράξεις της βεβήλωσης των συμβόλων. Ό­πως στους Αγ. Σαράντα, που "ανήλικοι" έκαψαν την ελληνική σημαία.

Η Ελλάδα πάντοτε έχει τείνει χέρι βοήθειας, αγάπης και αλ­ληλεγγύης προς τη γείτονα σε όλες τις κατευθύνσεις και σε ό­λα τα ζητήματα. Μόνον ένας αχάριστος δεν τα βλέπει.

Η Τουρκία, σκλάβωσε το λαό αυτόν, όπως και άλλους λαούς, πέντε αιώνες. Τους επίβαλε την δική της νοοτροπία, θρησκεία, ονόματα, τοπωνυμίες... και εντούτοις είναι η "μεγάλη νταντά". Η Γερμανία σκότωσε και ρήμαξε κατά εκατοντάδες, όπως και η Ιταλία, που πέταξε εκατοντάδες μετανάστες στη θάλασσα. Κα­μία κουβέντα γι' αυτές. Καμία αντίδραση.

Κολέγια ιταλικά, τούρκικα, αραβικά και μουχαμεντζάνικα α­νοίγονται και ούτε λόγος, ούτε αντίλογος. Κανένα σχόλιο. Μό­νον το σχολείο της Χιμάρας, τα εκπαιδευτήρια "ΟΜΗΡΟΣ" στην Κορυτσά, είναι το ζητούμενο.

Το ΝΑΤΟ και η Ενωμένη Ευρωπαϊκή Οικογένεια, δεν συμβι­βάζονται και δεν συμβαδίζουν με ενβερίστικες μεθοδεύσεις, αλλά με νέες, σύγχρονες, ευρωπαϊκές.

Καιρός να τις εφαρμόσουν. Έστω κι αργά.


Free translation, accepted every improvement


Enverian methods used against Greek minority in Albania

Albanian population cannot down shift extinguish or switch from his memory the dictatorial communistic system of the unmourned dictatorship memory of Enver. A system which incorporated all the villains: the pressure and the violence, the degrading of person and his humiliation, the lie, mischief and [doliotita].

The two powerful arms which justified all of villains reported above were the “internally sabotage” that had been discovered time after times, and “exterior danger”, which wanted to ruins the “lantern of world”.

The same technique, with new methods, it happens even today!!!. Each Albanian government faund the deliverance into the nationalism in order to make the people forgetting the internal bleeding of economy and internal disability. And they have ready the enemy: is Greece, the Greek Community in Albania and “Omonia” organization, having in the top list of iceberg Chimara (Himara) and their major V. Bollano , as Achille's heel.

Some efforts for certain protests and demonstrations are notated from some organizations as “Enough” ( “Mjaft” in Albanian language) seeing the knife entering to the bone from the galloping unemployment, from the economic poverty and the high prices.

Again, immediately in help of governments came “the approach” of Enver, the spout of nationalism. “How you can stade up and raise yourself, when the Greece change to us the names, make hellenisation adding an “s” in the end of our names, make also Himara Greek…” and other of such stereotypes, declared some analists, having for more than 50 years in their AND the hate for Greece.

The colossal human, economic, environmental and ecological destruction from the Gerdeci’s incident wake the world. The Prime Minister on the other countries would have given resignation. However, why they most give resignation in this country (Albania), when a solution exists! And the solution is Himara! Is her mayor Vasilis Bolanos, who is at the same time also chairman of OMONIA! All the newspapers and television show Bollanos everyday, have Bollanos in the epicenter of discutions enven one month after the blast of Gerdec had happened.

The “famous” analysts of Albanian nation: Zeg, Stefani, Mazrekoy… try to convince the Albanian population that the responsible for internal poverty is Greece and not the Albanian governments. Greece treats roughly the one million Albanians (all of them have the better works, cars and house in Greece), Is Greece that make the South of Albania to fill Greeks, (they ignore that here exist more thn 300.000 Greeks), her policy is archaic and medieval, Greece has aspirations to Albania, she did not recognize the indepence of Kosovo, prevents Skopje to enter in the NATO etc (against the brilliant Albanian politic and megalo-ideas for a Big Albania).

And they no only express the theory of Big Albania but also apply them. With the deprival of all rights of also freedoms, which Greek Community most enjoys, based on the International Conventions, the Convention Frame of stabilization and association and himself the Albanian Constitution. They (Albanians) apply their politic using the ways of alteration and assimilation of space (where lives Greek people) up to unprecedented actions as that of burning the Greek flag.

Greece has always tends hand of help, love and solidarity to the neighbor in the all directions and in the all questions. Only one ungrateful does not see that.

Turkey enslaved this population, as other populations, for five centuries imposing to them to change own mentality, religion, names, toponymies… and nevertheless it is “big friend ]”. Germany killed and displace at hundreds, as Italy, that flew hundreds immigrants in the sea. No conversation about them! No reaction!

Italian, Turkish, Arabic and Mohammedanism Colleges are also in Albania, but again neither report. No any comment. Only the Greek Himara’s school and “Omoros” schools in Korce is the problem for them!!!

The NATO and the European Family, are not reconciled and do not accept such approaches, but promote a new, modern, European value.

It is the time to apply these values. More late than ever!!!


1 comment:

free_thinking_albanian said...
This comment has been removed by a blog administrator.