Thursday, February 12, 2009

Five himariotes send Albania to the Court of Human Rights in Strasbourg


source: Elefterotipia, http://smarkos.blogspot.com/

Statement made by Freddy Beleri, President of the Himara Union

The decisions of Albanian tribunals which have condemned five himariotes during the local elections in Albania 2003. This is another approach to the Albanian authorities in the plan prepared long time ago for the recent expulsion of the Greeks that living historically in Northern Epirus.

The Greek government generously helping Albania to integrate in Euro-Atlantic structures, while the position of Albania continues systematically to violate the human rights of the Greeks of Himara Region.

We, the five defendants would appeal to European Court of Human Rights in Strasbourg for justice here, because we believe that the charges are unfounded and unacceptable for a modern European state such is Albania which wants for it aspiration in Europe.


news:
Sipas burimeve te sigurta, Berisha kishte premtuar per mbylljen e ketij gjygji te kurdisur te tejzgjatur prej 6 vitesh. Por si zakonisht fjala e tij doli bllof, dhe Berisha tashme eshte inkuadruar ne grupin vence (foto nga gazeta shqip-online)


2 comments:

Anonymous said...

Me sa vite burg apo gjobe i kane denuar se s'po e marrim vesh?!

Anonymous said...

Gjykata bazuar ne nenet 266, 268 e 25 te Kodit Penal si dhe ne nenin 378 e vijues te Kodit te Procedures Penale
VENDOSI

1. De nin fajtor te te pandehurit Vang • . . . - _. ;r vepren penale te "Thin - [je nacionale" te kryer ne bashkepunim parashikuar nga nenet 266 e 25 te Kodit Penal duke e denuar me 3 (tre) vjet burgim.
2. Dekla :or te te pandehurit Vang - . ;r vepren penale te "p- dhe sim - te saj" e kryer ne bashk' i parashikuar nga nenet 268 e 25 te Kodit Penal duke e denurme 6 (gjashte) muaj burgim.
3. Ne ;aplikim te nenit 55 te Kodit Penal denimin perfundimisht te te pandehurit Vangjel Kolila me 3 (tre) vjet burgim.
4. Deklarimin fajtor te te pandehurit Koco Llazari per vepren penale te "Thirrjes per urrejtje nacionale" e kryer ne bashkepunim parashikuar nga nenet 266 e25 te Kodit Penal duke e denuar me 3 (tre) vjet burgim.
5. Deklarimin fajtor te te pandehurit Koco Llazari per vepren penale te "Poshterimit te Republikes dhe simboleve te saj" e kryer ne bashkepunim parashikuar nga nenet 268 e 25 te Kodit Penal duke e denuar me 6 (gjashte) muaj burgim.
6. Ne aplikim te nenit 55 te Kodit Penal denimin perfundimisht te pandehurit Koco Llazari me 3 (tre) vjet burgim.
7. Deklarimin fajtor te te pandehurit Alfred Beleri per vepren penale te "Thirrjes per urrejtje nacionale" e kryer ne bashkepunim parashikuar nga nenet 266 e 25 te Kodit Penal duke e denuar me 3 (tre) vjet burgim.
8. Deklarimin fajtor te te pandehurit Alfred Beleri per vepren penale te "Poshterimit te Republikes dhe simboleve te saj" e kryer ne bashkepunim parashikuar nga nenet 268 e 25 te K.odit Penal duke e denuar me 6 (gjashte) muaj burgim.
9. Ne aplikim te nenit 55 te Kodit Penal denimin perfundimisht te te pandehurit Alfred Beleri me 3 (tre) vjet burgim.
10.Deklarimin fajtor te te pandehures Sofika Rrapo per vepren penale te "Thirrjes per urrejtje nacionale" e kryer ne bashkepunim parashikuar nga nenet 266 e 25 te Kodit Penal duke e denuar me 1 (nje) vit e 6 (gjashte) muaj burgim.
11. Deklarimin fajtor te te pandehures Sofika Rrapo per vepren penale te "Poshterimit te Republikes dhe simboleve te saj" e kryer ne bashkepunim parashikuar nga nenet 268 e 25 te Kodit Penal duke e denuar me 6 (gj ashte) muaj burgim.
12.Ne aplikim te nenit 55 te Kodit Penal denimin perfundimisht te te pandehures Sofika Rrapo me 1 (nje) vit e 6 (gjashte) muaj burgim.
13.Deklarimin fajtor te te pandehurit Angjello Kokaveshi per vepren penale te "Thirrjes per urrejtje nacionale" e kryer ne bashkepunim
6
p; • xienet 266 e 25 te Kodit Penal duke e denuar me 3 (tre)
vjet burgira.
I4.Dekh :or te te pandehurit Angjello Kokaveshi per vepren penale
te '"Pc xes dhe simboleve te saj" e kryer ne
bash - a nenet 268 e 25 te Kodit Penal duke e
denuar me 6 (gj laj burgim.
15.Ne aplikim te nen'it 55 te Kodit Penal denimin perfundiraisht te te
pandehurit Angjello Kokaveshi me 3 (tre) vjet burgim. lö.Shpenzimet gjyqesore I ngarkohen te pandehürve. 17.Kunder vendimit lejohet ankim ne Gjykaten e Apelit Vlore Brenda 10
diteve duke filluar nga e nesermja e shpalijes.
U shpal! ne Vlore me date 24.09.2004
GJYQTARE MARSELA BALILI
SEKRETARE XHULJETA DINAJ

Vanova