Thursday, February 14, 2013

Kryepiskopi Anastas - Mbi dorëheqjen e Papës Benedikti XVI-On the Resignation of Pope Benedict XVI

Archbishop Anastasios - On the Resignation of Pope Benedict XVI

On the Resignation of Pope Benedict XVI
+ Anastasios
Archbishop of Tirana, Durres and all Albania
An absence that proclaims a new discerning presence in the ecclesiastical life is revealed in the announcement of the resignation of His Holiness Pope Benedict XVI. The big surprise caused by this announcement was followed by worldwide expressions of respect for the rare man and religious leader. His steadfast faith in the triune God, profound theological thought and multi-dimensional contribution to the proclamation of the Gospel of justice and peace in the modern world, and his initiatives for the inter-Christian rapproachment and the inter-religious dialogue have shown him to be an outstanding universal personality. 
With sincere thanksgiving we remember our frequent meetings, the fraternal letters, his love for the Orthodox Church, his interest for the Orthodox Autocephalous Church of Albania. The renown theologian and serene Church leader choosing at this phase of his life “quietude” (hesychia), as the “partner and mother of divine ascent” (as St. Gregory the Theologian stated), will continue to offer – with his eloquent silence “a life dedicated to prayer” – a resounding message for the enormous creative energy of prayer in the midst of our troubled world.
 

 Επί τη παραιτήσει του Πάπα Βενέδικτου

     Επί τη παραιτήσει του Πάπα Βενέδικτου
Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
+Αναστάσιος
      Μια απουσία που προμηνύει νέα διακριτική παρουσία στην εκκλησιαστική ζωή διαφαίνεται στην αναγγελία της παραιτήσεώς της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Βενέδικτου 16ου. Τη μεγάλη έκπληξη από την ανακοίνωση ακολούθησε η έκφραση παγκοσμίου σεβασμού για ένα σπάνιο άνθρωπο και θρησκευτικό ηγέτη. Η ακλόνητη πίστη του στον Τριαδικό Θεό, η βαθυστόχαστη θεολογική σκέψη, η πολύπλευρη προσφορά του στην αναγγελία του Ευαγγελίου της δικαιοσύνης και της ειρήνης στο σύγχρονο κόσμο,  οι πρωτοβουλίες του για την διαχριστιανική προσέγγιση και το διαθρησκειακό διάλογο τον έχουν αναδείξει σε μια επιβλητική παγκόσμια προσωπικότητα.
    Με ειλικρινή ευχαριστία ενθυμούμεθα τις επανειλημμένες συναντήσεις, τις φιλάδελφες επιστολές, την αγάπη του για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το ενδιαφέρον του για την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας.  Ο διαπρεπής θεολόγος και γαλήνιος εκκλησιαστικός ηγέτης επιλέγοντας σε αυτή τη φάση του βίου του την «ησυχία» «ως συνεργόν και μητέρα της θειας αναβάσεως» (όπως δήλωνε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος) θα συνεχίσει να  προσφέρει με την εύγλωττη σιωπή «μιας ζωής αφιερωμένης στην προσευχή» ένα ηχηρό μήνυμα για την τεράστια δημιουργική ενέργεια της προσευχής μέσα στον ταραγμένο κόσμο μας. 
12 Φεβρουάριου 2013
 


Mbi dorëheqjen e Papës Benedikti XVI
 Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë
+ Anastasi
 Lajmi i dorëheqjes dhe i mungesës nga jeta publike i Shenjtërisë së Tij, Papës Benedikt XVI, paralajmëron një prani të re të tijën me dallueshmëri në jetën kishtare. Habinë e madhe që solli ky lajm e pasoi shprehja e respektit mbarëbotëror për një njeri dhe udhëheqës fetar të rrallë. Besimi i patundur në Perëndinë Triadik, mendimi i thellë theologjik, kontributi i tij i shumanshëm në shpalljen e Ungjillit të drejtësisë dhe të paqes në botën moderne, iniciativat e tij për afrimin midis të krishterëve dhe për dialogun ndërfetar, e kanë shfaqur si një personalitet të madh universal.
               Me falënderim të sinqertë kujtojmë takimet e shpeshta, letrat vëllazërore, dashurinë e tij për Kishën Orthodhokse dhe interesimin e tij për Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Theolog i spikatur dhe udhëheqës i paqshëm kishtar, duke zgjedhur në këtë fazë të jetës së tij shpirtërore qetësinë - hesikian “si bashkëpunëtore dhe nënë të lartësimit hyjnor”, (siç na thotë shën Grigor Theologu), ka për të ofruar me heshtjen e tij elokuente të një jete përkushtuar ndaj lutjes «a life dedicated to prayer», një mesazh të fortë për energjinë e jashtëzakonshme krijuese të lutjes brenda botës sonë të trazuar.

No comments: